Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

Główna informacja o Stowarzyszeniu

Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA to pierwszy polski związek stowarzyszeń edukacji wielokulturowej i sztuki z wykorzystaniem nowych technologii. Został zarejestrowany w lipcu 2007 r., ale niektóre organizacje członkowskie są oficjalnie zarejestrowane od dziesięcioleci. Stowarzyszenie MUZYKA CENTRUM jest już zarejestrowane od 30 lat, Stowarzyszenie U SIEBIE 12 lat, Stowarzyszenie KORBOTURBINA 6 lat, Stowarzyszenie Filmowe TRZECI TOR od 2 lat. Multikultura prowadzi zajęcia edukacji dla osób w każdym wieku. Multikultura jest stowarzyszeniem, które realizuje swoje cele dydaktyczne i artystyczne poprzez zintegrowane badania nad komunikacją interkulturową, działając w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Specjaliści Multikultury łączą wyniki zintegrowanych metod badawczych i edukacyjnych w celu rozwijania istniejących programów innowacyjnego systemu nauczania ICT realizując potrzeby nowej sytuacji edukacyjnej i kulturowej zjednoczonej Europy.

Fuzja Stowarzyszeń zrzesza specjalistów z różnych dziedzin z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych. Działalność Multikultury polega na reformowaniu sposobów edukacji i wypowiedzi artystycznej poprzez digitalizację materiałów w dziedzinie edukacji i kultury dla środowisk wychowawczych.

Multimedialne materiały edukacyjne produkowane przez unijnych ekspertów są wykorzystywane na wielu uniwersytetach w Europie: Kraków, Warszawa, Gent, Tel Aviv, Utrecht, Sztokholm, Berlin, Ateny.

Stowarzyszenie Muzyka Centrum

Stowarzyszenie Muzyka Centrum jest wspólnotą wykonawców muzyki współczesnej, założoną w czerwcu 1977 roku. Organizuje koncerty, festiwale, warsztaty, nagrywa dyski CD, organizuje koncerty plenerowe. Do końca 2007 wspólnota zorganizowała 516 koncertów prezentując około 450 polskich i światowych premier.
Muzyka Centrum łączy kilka zespołów. Najstarszy jest Muzyka Centrum Ensemble, grupa ze zmiennym zestawem instrumentów, zsynchronizowana do każdego programu oddzielnie. Muzyka Centrum Orkiestra powstała w 2005 roku jako część projektu europejskiego Współczesna Orchestra. Orkiestra łączy solistów społeczności, jak również młodych muzyków specjalizujących się w muzyce nowoczesnej.

Muzyka Centrum ma na celu promowanie dialogu i wymiany młodych Europejczyków przez środkami zbiorowej międzynarodowej współpracy w organizowaniu serii festiwali muzycznych z warsztatów na temat fuzji muzyki. Muzyka Centrum ma na celu stworzenie warunków odpowiednich do powstania nowych stylów muzycznych w międzynarodowej współpracy i kameralnych spotkań młodych europejskich muzyków, ułatwiając tym samym dostęp do kultury i szerszego uczestnictwa w kulturze młodych ludzi.
Muzyka Centrum ma na celu promowanie dialogu i wymiany młodych Europejczyków przez międzynarodową współprace w organizowaniu serii festiwali muzycznych i warsztatów na temat fuzji muzyki. Muzyka Centrum ma na celu stworzenie warunków odpowiednich do powstania nowych stylów muzycznych w międzynarodowej współpracy i kameralnych spotkań młodych europejskich muzyków, ułatwiając tym samym dostęp do kultury i szerszego uczestnictwa w kulturze młodych ludzi.

Stowarzyszenie KORBOTURBINA

Głównym celem Stowarzyszenia Korboturbina jest wspieranie integracji społecznej grup marginalizowanych poprzez inicjowanie i realizację działań edukacyjnych i kulturalnych. Korboturbina prowadzi on-line, formalne i nieformalne nauczanie przeznaczone dla osób w każdym wieku i wszystkich kategorii społecznych. Korboturbina współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, kształci grupy specjalistów zawodowych, psychologów, terapeutów językowych, dysleksji, nauczycieli i instruktorów, którzy prowadzą innowacyjne metody nauczania.
Działając na obszarach, post-przemysłowego rejonu Nowej Huty Korboturbina jest w stałej współpracy z władzami lokalnymi i nauczycielami, trenerami i specjalistami prowadząc szkolenia zawodowe, stymuluje edukacje i zatrudnienie wśród lokalnych mieszkańców. Korboturbina organizuje wiele imprez publicznych i bierze aktywny udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Główne obszary działalności: szkolenie zawodowe / edukacja dorosłych; integracja społeczna osób niepełnosprawnych, młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego; zwiększenie możliwości obywateli poprzez zaspokojenie potrzeb rynku pracy w kontekście kształcenia ustawicznego oraz zapewnienia otwartego dostępu do różnych poziomów, form i metod pozyskiwania rozwoju wiedzy i umiejętności każdego obywatela regionu bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, pochodzenie etniczne, społeczne i materialne.

  link do strony:  korboturbina.manifo.com

Stowarzyszenie U SIEBIE

Celem stowarzyszenia U SIEBIE jest wspieranie mniejszości etnicznych poprzez promowanie udziału ich przedstawicieli w radiu, telewizji i mediów interaktywnych. AT HOME nie ma czasu antenowego, ale ściśle współpracuje z polskim krajowym i lokalnym (publicznymi i komercyjnymi) nadawcami.

Media odgrywają szczególną rolę w kształceniu społeczeństwa poprzez zwrócenie uwagi na rosnącą różnorodność kultur. Wielokulturowa polityka nadawcza, zarówno w programowaniu i zatrudnieniu, może mieć ogromny wpływ na postrzeganie i postawy społeczeństwa. Nowi widzowie powinni być w stanie rozpoznać się w głównym nurcie nadawania. Integracja różnorodności kulturowej w transmisji wymaga zmian w programach radiowych i telewizyjnych oraz polityki personalnej. Personel musi być ponownie przeszkolony, powinno być wprowadzone zarządzanie różnorodnością, trzeba modyfikować programy centrów multimedialnych, wprowadzić szkolenia i co najważniejsze, zatrudniać coraz więcej młodych imigrantów i / lub przedstawicieli "mniejszości etnicznych" muszą być zachęcani do wyboru kariery w mediach.

U SIEBIE specjalizuje się w promowaniu postaw międzykulturowych na lokalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie z zastosowaniem multimediów. U SIEBIE powstało w 1997 w wyniku spontanicznej międzynarodowej współpracy artystów, mecenasów sztuki, nauczycieli i instytucji kultury z krajów ościennych. Jej powstanie zbiegło się z promocją międzynarodowych projektów artystycznych, które stały się ważnym elementem polityki rządu. Od 1997 r. Stowarzyszenie działa pod honorowym patronatem hal Miasta Krakowa i Przemyśla. Polityka Stowarzyszenia dąży do harmonijnego rozwoju polskiego stylu w odniesieniu do równych praw wszystkich mniejszości. Celem Stowarzyszenia jest także inicjowanie i realizacji projektów w dziedzinie kultury, które mogą zjednoczyć europejskie miasta. Stowarzyszenie organizuje i realizuje projekty artystyczne i edukacyjne dotyczące międzykulturowych problemów społecznych. Najbardziej znaczący projekt to Międzynarodowy Festiwal "U Siebie" organizowany corocznie w Krakowie i Przemyślu. Festiwal promuje udział mniejszości w multimediach. "U Siebie" współpracuje z lokalną stacją telewizyjną, Telewizja Kraków z udziałem najlepszych europejskich filmowców.

link do strony:  usiebieathome.blogspot.com

Stowarzyszenie Filmowe TRZECI TOR

Stowarzyszenie filmowe TRZECI TOR to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest propagowanie, inicjowanie i wspieranie zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych w szczególności z filmem, muzyką, teatrem, tańcem oraz szeroko pojętymi innowacyjnymi sztukami audiowizualnymi.

Stowarzyszenie podejmuje także działania na rzecz promowania tolerancji i dialogu międzynarodowego oraz idei integracji europejskiej, a także w zakresie wspierania społecznej aktywności obywateli, w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także przez organizowanie festiwali, imprez zbiorowych oraz produkcję filmów służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

link do strony:  trzecitor.pl/

partner stowarzyszenia: http://zgniataczdzwiekow.com/

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych